Tuesday, 19 December 2017

Madhurapuri Sadana Lyrics

Singer(s) : Niranjana Ramanan; Music : Anirudh Ravichander
Madhurapuri sadana mrudhuvadana madhusoodana 
Iha swagatham krishna charanagatham krishna 
Madhurapuri sadana mrudhuvadana madhusoodana 
Iha swagatham krishna sharanagatham krishna  {2 times}
Madhurapuri sadhana mrudhuvadhana madhusoodhana 
Iha swagatham krishna... krishna...
Mushtikasura chanura malla malla visharada madhusoodhana (2 times)
Mushtikasura chanura malla malla visharada kuvalayapeeda
Mardhana kalinga narthana gukula rakshana sakala sulakshana deva (2 times)
Shishta janapaala sankalpa kalpa kalpa shathakoti asama parabhavara (2 times)
Dheera muni jana vihara madhana sukumara daithya samhara deva (2 times)
Madhura madhura rathi saahasa saahasa vrujayuva tejana manasa poojitha (2)
Sa da pa ga ri, pa ga ri sa da sa...
Sa ri ga pa da, sa da pa ga ri, pa ga ri sa da sa...
Sa-sa ri-ri ga-ga pa-da, sa-sa da pa-pa ga ri-ri, pa ga ri sa da sa...
Sa ri ga, ri ga pa ga-pa-da, sa da pa ga ri, pa ga ri sa da sa...
Sa da pa ga ri, pa ga ri sa da sa...
Sa da pa ga ri, pa ga ri sa da sa...
Thakathari kukumthana kitathaka dhim (8 times)
Krishna... aa...

4 comments: